Skip to content

Kodeks postępowania Eurodis

Politykę w Firmie P.W. EURODIS kreuje nasz Kodeks Postępowania, który służy jako przewodnik do ustanowienia i utrzymania odpowiedniego postępowania biznesowego dla wszystkich pracowników (kierownictwo, pracownicy, kontrahenci, stażyści i wolontariusze). Od wszystkich pracowników oczekuje się zachowania najwyższych standardów etycznego postępowania i uczciwości biznesowej w swoich działaniach.

Pracownicy są zobowiązani:

 1. Przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w krajach, w których i z którymi prowadzimy działalność, w tym odpowiednich międzynarodowych przepisów i regulacji, takich jak sankcje handlowe, kontrola eksportu, obowiązki sprawozdawcze, ochrona danych i przepisy antymonopolowe.
 2. Stosować się do zasady zerowej tolerancji dla wszelkich form przekupstwa, korupcji, wymuszenia lub malwersacji.
 3. Zgłaszać wszelkie konflikty interesów w kontaktach biznesowych. Wszelkie prawa własności lub korzyści majątkowe w przedsiębiorstwie należącym do urzędnika państwowego lub przedstawiciela partii politycznej również muszą zostać zgłoszone.
 4. Upewniać się, że wszelkie formy współpracy biznesowej, takie jak gościnność lub prezenty mają wyważony charakter, służą wyłącznie utrzymaniu dobrych relacji biznesowych i nie mają na celu wpływania w jakikolwiek sposób na decyzje dotyczące przyszłej działalności.
 5. Wykorzystywać informacje o konkurencji uzyskane wyłącznie za pomocą legalnych środków i do uzasadnionych celów, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. W żadnym momencie nie wolno podejmować prób ujawnienia informacji o konkurentach, które są poufne lub poufne z handlowego punktu widzenia i nie znajdują się w domenie publicznej.
 6. Upewniać się, że wszystkie transakcje biznesowe i handlowe są przeprowadzane w sposób przejrzysty i są dokładnie rejestrowane w księgach i rejestrach. Zabronione jest faktyczne lub usiłowanie uczestniczenia w praniu pieniędzy lub angażowaniu się w wykorzystywanie informacji poufnych.
 7. Zawsze chronić poufne informacje, know-how i własność intelektualną. Wszystkie informacje dostarczone w ramach naszych relacji, które nie są w domenie publicznej, są uważane za poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i wyznaczonym celem. Wszelkie dane osobowe dotyczące osób muszą być traktowane z pełnym poszanowaniem ochrony ich prywatności oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących prywatności.
 8. Przechowywać i dostarczać produkty i usługi zgodnie ze specyfikacjami oraz kryteriami jakości i bezpieczeństwa określonymi w odpowiedniej umowie lub dokumentach produktowych, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Przyjmować i przestrzegać ustawowych i umownych praw pracowników, zarówno stałych, jak i dorywczych.
 10. Otrzymywać pełny pakiet wynagrodzeń, który obejmuje wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za nadgodziny, świadczenia i płatny urlop.
 11. Pracować nie dłużej niż określają to normalne godziny pracy i nadgodziny dozwolone przez prawo kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni.
 12. Należy traktować wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością. Żaden pracownik nie może podlegać żadnemu fizycznemu, seksualnemu, psychologicznemu i słownemu nękaniu, nadużyciom ani innym formom zastraszania. Nie jest dopuszczalna żadna forma dyskryminacji, w tym w zatrudnianiu, przyznawaniu odszkodowań, awansów, w dyscyplinowaniu, w sposobie rozwiązania umowy lub przejścia na emeryturę. Dyskryminacja ze względu na rasę, wiek, rolę, płeć, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie etniczne, religię, kraj pochodzenia, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, osoby na utrzymaniu, niepełnosprawność, klasę społeczną, przynależność związkową lub poglądy polityczne jest zakazana.
 13. Być powyżej minimalnego wieku wymaganego przez lokalne prawo do pracy lub wieku obowiązku szkolnego, w zależności od tego, który jest wyższy. Zatrudnieni młodociani pracownicy nie mogą wykonywać pracy, która jest niebezpieczna dla zdrowa psychicznego, fizycznego, jest społecznie lub moralnie szkodliwa, ani też koliduje z ich nauką szkolną, pozbawiając ich możliwości uczęszczania do szkoły.
 14. Znać warunki zatrudnienia i posiać kopie dokumentacji. Praca przymusowa, czy to w formie pracy najemnej, pracy niewolniczej czy innych form, jest niedopuszczalna. Zabroniony jest stosowanie przymusu psychicznego i fizyczny, niewolnictwo i handel ludźmi.
 15. Promować zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, którego celem jest zapobieganie wypadkom i urazom powstałym w wyniku lub w trakcie pracy lub w wyniku działań pracodawcy.
 16. Działać w środowisku, w którym prawa pracowników do wolności zrzeszania się i organizowania układów zbiorowych są uznawane i szanowane. Pracownicy nie mogą być zastraszani ani nękani w korzystaniu z przysługującego im prawa do przyłączenia się lub powstrzymywania się od przyłączenia się do jakiejkolwiek organizacji.
 17. Szanować prawa i tytuły własności i ziemi jednostki, rdzennej ludności i społeczności lokalnych. Wszelkie negocjacje dotyczące ich nieruchomości lub gruntu, w tym użytkowania i przekazywania, muszą odbywać się z zachowaniem zasad dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody, przejrzystości umów i ich ujawniania
 18. Angażować się w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko i podnosić świadomości w całej Firmie w zakresie kwestii środowiskowych, tak aby realizacja działań była zgodna z podjętymi zobowiązaniami.

Pracownicy mogą swobodnie zgłaszać swoje obawy, a ci, którzy zabierają głos, są chronieni przed negatywnymi konsekwencjami

Code of Conduct Eurodis

The policy at PW EURODIS is created by our Code of Conduct, which serves as a guide to establishing and maintaining appropriate business conduct for all employees (management, employees, contractors, interns and volunteers). All employees are expected to maintain the highest standards of ethical conduct and business integrity in their actions.

Employees are obliged:

 1. Comply with all applicable laws and regulations in the countries in and with which we do business, including relevant international laws and regulations such as trade sanctions, export controls, reporting obligations, data protection and antitrust laws.
 2. Have zero tolerance for any form of bribery, corruption, extortion or embezzlement.
 3. Report any conflicts of interest in business dealings. Any ownership or interest in a business owned by a government official or political party official must also be reported.
 4. Ensure that all forms of business cooperation, such as hospitality or gifts, are of a balanced nature, serve only to maintain good business relations and are not intended to influence decisions regarding future business in any way.
 5. Use competitive information obtained only through lawful means and for legitimatepurposes, in compliance with all applicable laws and regulations. At no time should you attempt to disclose competitor information that is confidential or commercially sensitive and not in the public domain.
 6. Ensure that all business and commercial transactions are conducted transparently and are accurately recorded in books and records. Actual or attempted participation in money laundering or insider trading is prohibited.
 7. Always protect confidential information, know-how and intellectual property. All information provided as part of our relationship that is not in the public domain is considered confidential and may only be used for its intended purpose. All personal information about individuals must be treated with full respect for their privacy and all relevant privacy laws and regulations.
 8. Store and deliver products and services in accordance with the specifications and quality and safety criteria set out in the relevant contract or product documents to ensure their safe use as intended.
 9. Accept and respect the statutory and contractual rights of employees, both permanent and casual.
 10. Receive a full compensation package that includes work pay, overtime pay, benefits and paid time off.
 11. Work no more than normal working hours and overtime allowed by the laws of the country where employees are employed.
 12. Treat all employees with respect and dignity. No employee may be subjected to any physical, sexual, psychological or verbal harassment, abuse or other form of intimidation. No form of discrimination is allowed, including in hiring, compensation, promotion, discipline, termination or retirement. Discrimination based on race, age, role, gender, gender identity, color, ethnicity, religion, country of origin, sexual orientation, marital status, pregnancy, dependents, disability, social class, trade union membership or political opinion is prohibited .
 13. Be above the local legal minimum work age or compulsory school age, whichever is higher. Employed juvenile workers may not perform work that is dangerous to mental or physical health, is socially or morally harmful, or interferes with their schooling, depriving them of the opportunity to attend school.
 14. Know the terms and conditions of employment and have copies of documentation. Forced labour, whether in the form of wage labor, bonded labor or other forms, is unacceptable. Mental and physical coercion, slavery and human trafficking are prohibited.
 15. Promote a healthy and safe workplace that aims to prevent accidents and injuries arising out of or during work or as a result of the employer’s actions.
 16. Operate in an environment where workers’ rights to freedom of association and collective bargaining are recognized and respected. Employees must not be intimidated or harassed in exercising their right to join or refrain from joining any organization.
 17. Respect the rights and title to property and land of individuals, indigenous peoples and local communities. All negotiations regarding their property or land, including use and transfer, must be conducted in accordance with the principles of free, prior and informed consent, transparency of contracts and their disclosure
 18. Engage in reducing the negative impact on the environment and raise awareness throughout the Company on environmental issues so that the implementation of activities is consistent with the commitments made.

Employees are free to raise their concerns, and those who speak up are protected fromnegative consequences

Ogólne zasady dotyczące Kodeksu Eurodis W P.W. EURODIS oczekuje się od wszystkich pracowników przestrzegania najwyższych standardów etycznego postępowania i przestrzegania wewnętrznego kodeksu postępowania.

Obowiązki Pracowników:

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
2. Nieangażowanie się w przekupstwo, korupcję, wymuszenia lub malwersacje
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wszystkich skarg i reklamacji interesów
4. Upewnianie się, że gościnność biznesowa lub prezenty są rozsądne i nie mają na celu wpływu na podejmowanie decyzji
5. Pozyskiwanie informacji o konkurencji wyłącznie w sposób legalny i zgodny z prawem
6. Rejestrowanie i przeprowadzanie wszystkich transakcji biznesowych w sposób przejrzysty i dokładny
7. Dbanie o ochronę własności intelektualnych, know-how, informacji poufnych i osobistych
8. Przechowywanie i dostarczanie produktów i usług zgodnie ze specyfikacjami
9. Poszanowanie ustawowe i umowne praw wszystkich współpracowników
10. Traktowanie wszystkich współpracowników z szacunkiem i godnością
11. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i ochrony, wykonywanie prac specjalistycznych tylko tych, 

do których jest się przeszkolonym lub posiada wymagane kwalifikacje.
12. Szanowanie fakultatywne prawa innych osób do zgromadzeń

KIM JESTEŚMY I JAKĄ MAMY POLITYKĘ

Nasza Firma od 25 lat zajmuje się dostarczaniem produktów wyposażenia indywidualnego. Przez lata naszej działalności nie tylko staliśmy się jednym z liderów w naszej branży, ale przede wszystkim, zapewniliśmy bezpieczeństwo setkom tysięcy pracowników. Dostarczanie przez nas artykułów wyposażenia indywidualnego odbywa się w oparciu o szczegółową analizę potrzeb każdego Klienta, która pozwala nam na określenie zagrożeń, z którymi spotyka się na co dzień w swojej pracy.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy zatem cały zespół naszych specjalistów, którzy zapoznają się z charakterem Państwa działalności i zaproponują optymalne rozwiązania, gwarantujące bezpieczeństwo pracowników.

Międzynarodowy charakter naszej Firmy pozwala nam na współpracę z największymi światowymi producentami, co wpływa na wysoką jakość oferowanych przez nas produktów, a także pozwala nam na ciągłe wprowadzanie do naszej oferty produktów najbardziej nowoczesnych i niezawodnych.

Trudno wyobrazić sobie wartość większą niż ludzkie życie i zdrowie, dlatego rynek produktów wyposażenia indywidualnego jest rynkiem bardzo dynamicznym, pełnym nowości i coraz to nowych odkryć.

Jako specjaliści w tej branży pragniemy dzielić się z Państwem tą wiedzą. Wierzymy, że świadomość pojawienia się na rynku nowych, lepszych rozwiązań i technologii, a także odkrywanie istniejących zagrożeń pozwoli Państwu na opracowanie optymalnej strategii ochrony Państwa pracowników.

Firma Eurodis działa na rynku polskim od 1996 roku i reprezentuje najlepszych producentów IPE (Individual Protection Equipment) z całej Europy.

Głównym celem działalności naszej firmy jest dostarczanie środków ochrony indywidualnej oraz produktów z zakresu BHP w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów jak i świadczonych usług o najwyższym standardzie oraz dostarczenie wszystkim naszym Klientom maksymalnej satysfakcji ze współpracy z nami. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w naszej strategii oraz gwarancją sukcesu rynkowego.

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez:

~ Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta.

~ Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.

~ Efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 i nieustanne doskonalenie jego efektywności realizowane są poprzez:

 • spełnienie wymagań, w tym wymagań prawnych i innych dla realizowanych
  procesów,
 • stałe monitorowanie i analiza zadowolenia naszych Klientów,
 • nadążanie za światowymi trendami w zakresie nowych rozwiązań technologicznych
 • stosowanie metod kontroli umożliwiających prowadzenie skutecznego nadzoru nad jakością realizowanych procesów,

~ Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz bycie liderem na rynku krajowym.

Pragniemy, aby te założenia pozwoliły na lepsze funkcjonowanie Przedsiębiorstwa oraz doprowadziły do pełnego zadowolenia naszych Klientów.

Zapewniamy, że cele i zobowiązania zawarte w polityce jakości są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy.

WHO WE ARE AND WHAT IS OUR POLICY

Our company has been supplying individual equipment products for 25 years. Over the years of our activity, we have not only become one of the leaders in our industry, but above all, we have ensured the safety of hundreds of thousands of employees. The delivery of individual equipment items by us is based on a detailed analysis of the needs of each customer, which allows us to determine the risks that he encounters on a daily basis in his work.

Therefore, we leave at your disposal a whole team of our specialists who will familiarize themselves with the nature of your business and propose optimal solutions that guarantee the safety of employees.

The international nature of our company allows us to cooperate with the world’s largest manufacturers, which affects the high quality of the products we offer, and also allows us to constantly introduce the most modern and reliable products to our offer.

It is hard to imagine a value greater than human life and health, which is why the market of individual equipment products is a very dynamic market, full of novelties and new discoveries.

As specialists in this industry, we want to share this knowledge with you. We believe that the awareness of the emergence of new, better solutions and technologies on the market, as well as the discovery of existing threats will allow you to develop an optimal strategy to protect your employees.

Eurodis has been operating on the Polish market since 1996 and represents the best IPE (Individual Protection Equipment) manufacturers from all over Europe.

The main goal of our company’s activity is to provide personal protective equipment and OHS products in a competitive manner while ensuring the required quality of products and services of the highest standard and to provide all our customers with maximum satisfaction from cooperation with us. A satisfied and satisfied customer is a key value in our strategy and a guarantee of market success.

We obtain the required quality through:
~ Involvement of employees in the provision of services that meet customer requirements.
~ Implementation and maintenance of a quality management system that allows for good organization of work that gives satisfaction to our customers and employees.
~ The effective functioning of the Quality Management System compliant with the ISO 9001:2015 standard and the continuous improvement of its effectiveness are implemented through:

 • meeting the requirements, including legal and other requirements for the
  implemented processes,
 • constant monitoring and analysis of our customers’ satisfaction,
 • keeping up with global trends in the field of new technological solutions
 • application of control methods enabling effective supervision over the quality of the processes being carried out,

~ Continuously improving the effectiveness of the quality management system and meeting
the requirements.

Quality is used to achieve the strategic goal, which is a positive economic result and being a leader on the domestic market.

We want these assumptions to allow for better functioning of the company and lead to full satisfaction of our customers.

We ensure that the objectives and commitments contained in the quality policy are implemented and maintained at all organizational levels of our company.

KODEKS POSTEPOWANIA DOSTAWCÓW EURODIS

1. WSTĘP

Kodeks Postępowania Eurodis (dalej „Kodeks Postępowania”) określa ogólne zasady etyki, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników, oraz Dostawców i/lub Wykonawców współpracujących z Eurodis w celu podtrzymania obecnych i nawiązania nowych relacji biznesowych oraz zapewnienia ich ciągłości w czasie. Zasady te są zgodne ze zobowiązaniem Eurodis do promowania odpowiedzialnych praktyk wśród swoich Dostawców i/lub Wykonawców, zgodnie z polityką odpowiedzialności społecznej Eurodis.

Kodeks Postępowania Dostawców Eurodis (zwany dalej „Kodeksem Postępowania Dostawców”) rozwija ogólne zasady Kodeksu Postępowania i ma na celu pomóc Dostawcom i/lub Wykonawcom w zrozumieniu oczekiwań Eurodis dotyczących ich zachowania na rynku i odpowiedniego rozwoju stosunków handlowych z Eurodis. Zawarcie nowych umów handlowych z Eurodis wymaga, aby Dostawca i/lub Wykonawca znał zasady Kodeksu Postępowania i Kodeksu Postępowania Dostawcy oraz w pełni je przestrzegał.

Odpowiedzialne traktowanie ludzi, środowiska i dobrostanu zwierząt jest jednym z naszych celów dbania o środowisko . Zakładamy również ekonomiczną, ekologiczną i społeczną odpowiedzialność wzdłuż swoich łańcuchów dostaw. W niniejszym Kodeksie postępowania dostawców definiujemy nasze oczekiwania i nasze wiążące wymagania wobec Dostawców i /lub Wykonawców oraz dzięki niemu zapewniamy ramy dla zjednoczonego osiągnięcia naszych wspólnych zobowiązań. Eurodis uważa się za równorzędnego partnera w swojej działalności. Współpraca z naszymi Dostawcami i/lub Wykonawcami opiera się na: partnerstwie i wzajemnym szacunku, ponieważ jedność prowadzi do powodzenia

 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Kodeks Postępowania oraz Kodeks Postępowania Dostawców obowiązują zarówno w Polsce, jak i za granicą, z uwzględnieniem różnic kulturowych, językowych, społecznych i ekonomicznych poszczególnych krajów, w których działa Eurodis. Chociaż niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców ma zastosowanie przede wszystkim do bezpośrednich Dostawców i/lub Wykonawców, Eurodis wymaga od swoich Dostawców przekazania zasad ich własnym dostawcom w łańcuchu dostaw.

Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców musi być interpretowany bez uszczerbku dla innych dodatkowych wymogów, ustanowionych na mocy umowy lub prawa, mających wpływ na stosunki handlowe między Eurodis a jego Dostawcami i/lub Wykonawcami.

3. PRZESTRZEGANIE OGÓLNYCH ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA

Wszyscy Dostawcy i/lub Wykonawcy muszą przestrzegać (są zobowiązani aby przestrzegać) ogólnych zasad Kodeksu Postępowania („Ogólne Zasady Kodeksu Postępowania”), które są obowiązkowymi normami postępowania i normami etycznymi, określonymi w ścisłej zgodności z przepisami prawa, prawami człowieka, wolnościami obywatelskimi i prawami podstawowymi, zasadami równego traktowania i braku dyskryminacji, ochroną przed wykorzystywaniem pracy dzieci oraz wszelkimi innymi zasadami zawartymi w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka oraz w Globalnym Pakcie Narodów Zjednoczonych na rzecz Praw Człowieka, prawie pracy, prawach środowiskowych i w zakresie walki z korupcją.

3.1 WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA

Wszyscy Dostawcy i/lub Wykonawcy powinni przestrzegać (są zobowiązani, aby przestrzegać) obowiązujących przepisów prawa pracy i regulacji, w tym co najmniej minimalnego wynagrodzenia, równego traktowania i braku dyskryminacji, ochrony przed wykorzystywaniem dzieci i współczesnym niewolnictwem, poszanowania różnorodności i promowania integracji społecznej, długości dnia pracy, dni odpoczynku, kompensacji, wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych.

Dostawcy i /lub Wykonawcy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, zakazujących dowolnej dyskryminacji podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia ze względu na religię, wiek, narodowość, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, kondycję fizyczną, stan zdrowia, przekonania polityczne, wyznanie lub w oparciu o inne kryteria, których stosowanie jest zabronione przez prawo.

3.2 PRAWA KOBIET I ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Każdy Dostawca i/lub Wykonawca powinien nie dopuszczać do dyskryminowania kobiet ze względu na płeć lub rodzicielstwo. Dostawcy i /lub Wykonawcy powinni wystrzegać się nierównego ukształtowania wynagrodzenia za wykonywaną taką samą pracę, pomijania kobiet przy awansie lub przyznawaniu świadczeń, nietypowania ich do szkoleń podnoszących kwalifikacje. Powinien dążyć do zapobiegania wszelkich formom dyskryminacji kobiet i mężczyzn oraz promować równe szanse dla wszystkich płci. Równość szans oraz stworzenie środowiska pracy , w którym wszyscy czują się dobrze bez względu na swoją odmienność, powinna obejmować również zapewnienie uczciwości traktowania ze względu na wiek, przekonania religijne, pochodzenie, stan fizyczny lub psychiczny i inne aspekty różnorodności. Każdy pracownik doświadczający dyskryminacji ma prawo wystąpić na drogę sądową.

3.3 ZAKAZ PRACY DZIECI

Wszyscy Dostawcy i/lub Wykonawcy zobowiązani są , na każdym z etapów swoich działań, nie zatrudniać osób poniżej 16 roku życia, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy, zaś dany wyjątek musi być zgodny z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy.

3.4 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników powinny być priorytetem wszystkich Dostawców i/lub Wykonawców Eurodis, którzy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, norm i przepisów. Dostawcy i/lub Wykonawcy muszą przyjąć odpowiednie środki zapobiegające ryzyku wystąpienia chorób zawodowych i wypadków przy pracy, ale także zapewniające pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

Eurodis zaleca swoim Dostawcom i/lub Wykonawcom:

 • przekazywanie kierownictwu, pracownikom i dostawcom informacji o ich zaangażowaniu w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie szkoleń w tej dziedzinie,
 • systematyczne ocenianie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzanie audytów i sporządzanie sprawozdań z postępów.

3.5 ŚRODOWISKO

Dostawcy i/lub Wykonawcy Eurodis muszą prowadzić swoją działalność poprzez nadanie priorytetowego znaczenia ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko i zapobieganiu zanieczyszczeniom, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi, promując badania, rozwój i innowacje w celu poprawy procesów oraz szkoląc pracowników w zakresie właściwego zarządzania środowiskowego.

Eurodis zaleca swoim Dostawcom i/lub Wykonawcom :

 • zidentyfikowanie, ocenę i kontrolę aspektów środowiskowych prowadzonych działań w celu ciągłego doskonalenia.
 • zrównoważenie zarządzania zasobami naturalnymi (surowcami )
 • zmniejszenie produkcji odpadów , emisji gazów
 • ponowne wykorzystanie i recykling ,
 • korzystanie z energii odnawialnej
 • podnoszenie świadomości w całej organizacji w zakresie kwestii środowiskowych, tak aby realizacja działań była zgodna z podjętymi zobowiązaniami

3.6 MINERAŁY , SUROWCE KONFLIKTOWE

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność w selekcji wykorzystywanych surowców (i ich dostawców), aby nie pochodziły one z rejonów objętych konfliktem, co mogłoby pośrednio lub bezpośrednio przełożyć się na finansowanie grup łamiących prawa człowieka/ wykorzystujących pracę przymusową lub niewolniczą/ handlujących ludźmi.

3.7 ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB CZŁOWIEKA

Dostawcy i/lub Wykonawcy zapewniają, że ich działalność biznesowa nie powoduje szkodliwych zmian glebowych, zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, szkodliwych emisji hałasu lub nadmiernego zużycia wody, które znacząco wpływają na zasoby naturalne wykorzystywane jako podstawa do konserwacji i produkcji żywności.

Ponadto działania te nie mogą szkodzić zdrowiu osób, spowodować braku dostępu tych osób do bezpiecznej wody pitnej lub utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do urządzeń

sanitarnych. Ziemia, lasy i woda, które służą jako środki do życia człowieka nie mogą być bezprawnie zajęte przez Dostawców i /lub Wykonawców w innym celu aniżeli ogólnie przyjęty.

3.8 UCZCIWOŚĆ PODATKOWA

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków związanych z wykonywanymi przez Niego transakcjami w szczególności podatków od towarów i usług (VAT) . Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz swoich kontrahentów .

Dostawca i/lub Wykonawca powinien nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT wykazywany na fakturach zostanie wykazany i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3.9 NABYWANIE TOWARÓW I USŁUG PRZEZ DOSTAWCE I/LUB WYKONAWCE

Dostawca i/lub Wykonawca powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch dostaw Dostawcy i/lub Wykonawcy powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszego kodeksu w możliwie najpełniejszym stopniu.

3.10 ETYKA BIZNESOWA

Eurodis promuje uczciwość i etykę we wszystkich swoich działaniach. Wszyscy Dostawcy i/lub Wykonawcy Eurodis są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym dotyczących zwalczania korupcji, przekupstwa i wymuszeń, oraz muszą postępować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i uczciwości, zarówno w relacjach z EURODIS, jak i z każdym innym podmiotem publicznym lub prywatnym.

Żaden Dostawca i/lub Wykonawca nie może, w żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach, dokonywać ani przyjmować nielegalnych płatności. Podobnie EURODIS nie przyjmie żadnego rodzaju prezentu, który można uznać za czyn wykraczający poza zwykłe praktyki handlowe lub uprzejmość.

Dostawca i/lub Wykonawca musi zgłosić do Dyrekcji EURODIS każdy obecny lub potencjalny konflikt interesów oraz każde naruszenie zasad etyki biznesowej określonych w niniejszej sekcji przez pracowników EURODIS za pośrednictwem następującego adresu e-mail: dyrekcja@eurodis.pl

4. POUFNOŚĆ

Wszelkie informacje jakiegokolwiek rodzaju, wynikające ze stosunków współpracy z EURODIS, muszą być traktowane z zachowaniem całkowitej powściągliwości i poufności,

Dostawcy i/lub Wykonawcy muszą szanować i chronić poufność informacji należących do PW EURODIS Jolanta Pinet , swoich klientów, partnerów biznesowych i dostawców zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i podejmować niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony, zwracając szczególną uwagę na zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

5. ZARZĄDZANIE I KONTROLA

EURODIS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy jego bezpośredni Dostawcy i/lub Wykonawcy przestrzegają niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców. Weryfikacja ta może być przeprowadzona np. poprzez ankiety samooceny.

Jeżeli Dostawca i/lub Wykonawca, prowadząc własną działalność na rzecz EURODIS lub uczestnicząc w zamówieniu z osobą trzecią, wykazuje zachowanie niezgodne z Ogólnymi Zasadami Kodeksu Postępowania lub z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawcy, EURODIS będzie w szczególności uprawniony do podjęcia odpowiednich środków i może odmówić współpracy z tym dostawcą oraz zakończyć obecne stosunki, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności.

Dostawca i/lub Wykonawca jest zobowiązany informować nas o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszego kodeksu , w tym przez nasza firmę lub jej pracowników.

Zachęcamy również do kontaktu w ramach aktualizowania, dostosowywania i ulepszania treści kodeksu, jak również w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. Adres e-mail dyrekcja@eurodis.pl jest udostępniany wszystkim Dostawcom i/lub Wykonawcom, tak aby

mogli oni przesyłać wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące Kodeksu Postępowania lub Kodeksu Postępowania Dostawców.

W celu udostępnienia informacji zainteresowanym osobom i odbiorcom, niniejszy Kodeks

Postępowania Dostawcy oraz Kodeks Postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej Eurodis www.eurodis.pl

Data: Grudzień 2021
Jolanta Pinet

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

1. ENTRY

The Eurodis Code of Conduct (hereinafter referred to as the “Code of Conduct “) defines the general principles of ethics that apply to all employees, Suppliers and/or Contractors cooperating with Eurodis in order to maintain current and establish new business relationships and ensure their continuity over time. These rules are in line with Eurodis’ commitment to promoting responsible practices among its Suppliers and/or Contractors, in line with Eurodis’ social responsibility policy .

Eurodis Supplier Code of Conduct (hereinafter referred to as the “Code of Conduct Suppliers ‘) develops the general principles of the Code of Conduct and is intended to help Suppliers and/or Contractors understand Eurodis’ expectations regarding their behavior in the market and the appropriate development of their business relationship with Eurodis. The conclusion of new commercial contracts with Eurodis requires that the Supplier and/or the Contractor are familiar with the principles of the Code of Conduct and the Supplier’s Code of Conduct and fully comply with them.

Responsible treatment of people, the environment and animal welfare is one of our environmental goals . We also assume economic, ecological and social responsibility along our supply chains. In this Supplier Code of Conduct, we define our expectations and our binding requirements for Suppliers and/or Contractors and through it provide a framework for the united achievement of our joint commitments. Eurodis considers itself an equal partner in its activities. Cooperation with our Suppliers and/

2. SCOPE OF APPLICATION

The Code of Conduct and the Code of Conduct for Suppliers apply both in Poland and abroad, taking into account the cultural, linguistic, social and economic differences of individual countries in which Eurodis operates. While this Supplier Code of Conduct applies primarily to direct Suppliers and/or Contractors, Eurodis requires its Suppliers to communicate the principles to their own suppliers in the supply chain. This Supplier Code of Conduct must be interpreted without prejudice to any additional requirements established by contract or law affecting the business relationship between Eurodis and its Suppliers and/or Contractors.

3. COMPLY WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

All Suppliers and/or Contractors must (shall) comply with the general principles of the Code of Conduct ( “General Principles of the Code of Conduct “), which are mandatory standards of conduct and ethical standards, defined in strict accordance with the law, human rights, civil liberties and fundamental rights, the principles of equal treatment and non-discrimination, protection against the exploitation of child labor and any other principles contained in the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Global Covenant for Human Rights, labor law, environmental rights and anti-corruption.

3.1 WORKING AND EMPLOYMENT CONDITIONS

All Suppliers and/or Contractors shall comply (shall be required to comply) with applicable labor laws and regulations, including at least minimum wage, equal treatment and non-discrimination, protection against child exploitation and modern slavery, respecting diversity and promoting social inclusion, the length of the working day, rest days, compensation, freedom of association and the right to collective bargaining. Suppliers and/or Contractors must strictly comply with all applicable laws and regulations prohibiting any discrimination during the recruitment and employment process based on religion, age, national origin, color, gender, sexual orientation, physical condition, health, political beliefs, or based on other criteria prohibited by law.

3.2 WOMEN’S RIGHTS AND PROHIBITION OF DISCRIMINATION

Each Supplier and/or Contractor should not allow women to be discriminated against on the grounds of gender or parenthood. Suppliers and/or Contractors should beware of unequal remuneration for performing the same work, omitting women when promoting or awarding benefits, not selecting them for training to improve their qualifications. It should strive to prevent all forms of discrimination between women and men and promote equal opportunities for all genders. Equal Opportunities and creating a work environment in which everyone feels comfortable regardless of their differences should also include ensuring fair treatment on the basis of age, religious beliefs, origin, physical or mental condition and other aspects of diversity. every employee experiencing discrimination has the right to take legal action.

3.3 PROHIBITION OF CHILD WORK

All Suppliers and/or Contractors shall, at all stages of their operations, not employ persons under the age of 16, unless permitted by local law, and any exception must comply with the guidelines of the International Labor Organization.

3.4 HEALTH AND SAFETY

The health and safety of employees should be a priority for all Eurodis Suppliers and/or Contractors who must comply with all applicable laws, standards and regulations. Suppliers and/or Contractors must take appropriate measures to prevent the risk of occupational diseases and accidents at work, but also to ensure a safe and healthy working environment for employees. Eurodis recommends to its Suppliers and/or Contractors: informing management, employees and suppliers about their commitment to improving occupational health and safety and providing training in this area, systematically assessing occupational health and safety conditions, conducting audits and reporting on progress.

3.5 ENVIRONMENT

Eurodis Suppliers and/or Contractors must conduct their business by prioritizing the reduction of negative environmental impact and pollution prevention, ensuring compliance with legal requirements, promoting research, development and innovation to improve processes and training employees in proper environmental management.

Eurodis recommends to its Suppliers and/or Contractors:

 • identifying, evaluating and controlling the environmental aspects of the activities carried out for the purpose of continuous improvement.
 • sustainable management of natural resources (raw materials)
 • reduction of waste production and gas emissions
 • reuse and recycling,
 • use of renewable energy
 • raising awareness throughout the organization on environmental issues, so that the implementation of activities is consistent with the commitments made

3.6 MINERALS, CONFLICT RAW MATERIALS

The Supplier and/or Contractor is obliged to exercise due diligence in the selection of the raw materials used (and their suppliers) so that they do not come from conflict areas, which could directly or indirectly translate into to finance groups that violate human rights/ use forced or slave labor/ human trafficking.

3.7 SECURING BASIC HUMAN NEEDS

Suppliers and/or Contractors shall ensure that their business activities do not cause harmful soil changes, water pollution, air pollution, harmful noise emissions or excessive water consumption that significantly affect the natural resources used as the basis for the preservation and production of food. In addition, these activities must not harm the health of persons, prevent those persons from having access to safe drinking water, or impede or prevent access to facilities sanitary. Land, forests and water, which serve as means of human life, may not be unlawfully seized by Suppliers and/or Contractors for purposes other than generally accepted.

3.8 TAX FAIRNESS

The Supplier and/or the Contractor is obliged to pay all due taxes related to the transactions performed by him, in particular taxes on goods and services (VAT). The Supplier and/or the Contractor is obliged to issue invoices to its contractors in a reliable and compliant with the provisions of the tax law. The Supplier and/or the Contractor should purchase goods and services from entities that guarantee that the VAT indicated on the invoices will be shown and paid in accordance with the applicable tax law.

3.9 PURCHASE OF GOODS AND SERVICES BY SUPPLIER AND/OR CONTRACTOR

The Supplier and/or Contractor should purchase goods and services responsibly. The Supplier’s and/or Contractor’s supply chain should ensure compliance with the provisions of this Code to the fullest extent possible

3.10 BUSINESS ETHICS

Eurodis promotes integrity and ethics in all its activities. All Eurodis Suppliers and/or Contractors are required to comply with applicable laws and regulations, including anti-corruption, bribery and extortion, and must comply with the principles of fair competition and integrity, both in their dealings with EURODIS and with any other public entity or private.

No Supplier and/or Contractor may, under any circumstances and under any circumstances, make or accept illegal payments. Likewise, EURODIS will not accept any type of gift that could be considered an act beyond normal commercial practice or courtesy. The Supplier and/or Contractor must report to EURODIS Management any current or potential conflict of interest and any violation of the business ethics rules set out in this section by EURODIS employees via the following e-mail address: dyrekcja@eurodis.pl

4. CONFIDENTIALITY

Any information of any kind resulting from the cooperation relationship with EURODIS must be treated with complete restraint and confidentiality, Suppliers and/or Contractors must respect and protect the confidentiality of information belonging to PW EURODIS Jolanta Pinet, their clients, business partners and suppliers in accordance with applicable laws, regulations and take the necessary security measures to protect them, paying particular attention to compliance with applicable laws regarding personal data protection.

5. MANAGEMENT AND CONTROL

EURODIS reserves the right to verify that its direct Suppliers and/or Contractors comply with this Supplier Code of Conduct. This verification can be carried out, for example, through selfassessment surveys. If the Supplier and/or Contractor , while conducting their own business for EURODIS or participating in an order with a third party, shows behavior inconsistent with the General Principles of the Code of Conduct or with the principles of this Supplier Code of Conduct, EURODIS will in particular be entitled to take appropriate measures and may refuse to cooperate with that supplier and terminate the current relationship, taking into account the circumstances. The Supplier and/or Contractor is obliged to inform us of any cases of non-compliance with the provisions of this Code, including by our company or its employees. We also encourage you to contact us as part of updating, adapting and improving the content of the Code, as well as to clarify any doubts. E-mail address dyrekcja@eurodis.pl is made available to all Suppliers and/or Contractors so that they could send any concerns or questions about the Code of Conduct or the Supplier Code of Conduct.

In order to make information available to interested persons and recipients, this Code The Supplier’s Conduct and the Code of Conduct have been published on the Eurodis website www.eurodis.pl

Date: December 2021
Jolanta Pinet

Polityka BHP Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EURODIS

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności firmy EURODIS. Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych i nieliczne lekkie wypadki – nie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą – od utworzenia przedsiębiorstwa w 1996 roku do chwili obecnej.

Starając się zapobiegać potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas gości sytuacjom dbamy o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku firmy były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa – zgodnie z przyjętą Polityką Jakości.

EURODIS prowadząc działalność handlową, rozwijając sieć handlową i modernizując infrastrukturę:

 • zapewnia zdrowe i bezpieczne miejsca pracy,
 • zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dąży do rozwijania pozytywnej kultury bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnia mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy naszym pracowników oraz wszystkim osobom działającym na rzecz naszej firmy,
 • ciągle doskonali działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • regularnie szkoli pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy
 • promuje zdrowotny styl życia wśród pracowników oraz osób współpracujących
 • zobowiązuje każdą osobę pracującą na rzecz i w imieniu firmy EURODIS do realizacji polityki BHP, w szczególności przestrzegania przepisów i zasad BHP, zgłaszania potencjalnych zagrożeń oraz do bezpiecznego zachowania

Gwarancją przestrzegania przyjętych zasad postępowania jest stałe podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka BHP została zakomunikowana pracownikom firmy EURODIS oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka BHP jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

Jako osoba decyzyjna firmy EURODIS zapewniam wszelkie niezbędne zasoby i środki dla wdrożenia i utrzymywania Polityki BHP.

Jolanta Pinet
EURODIS

Health and Safety Policy EURODIS Occupational Health and Safety Policy

Ensuring safe and ergonomic working conditions for each employee is an important goal in the company’s operations EURODIS. The proof of the effectiveness of achieving this goal is the lack of occupational diseases and few minor accidents – not directly related to the performed work – since the establishment of the company in 1996 to the present.

Trying to prevent situations that are potentially dangerous to the health of employees and guests visiting us, we make sure that issues related to improving safety and comfort of work in the company’s environment are always taken into account in all decisions made at individual management levels and meet all safety requirements – in accordance with the adopted Policy quality.

EURODIS conducting commercial activity, developing a commercial network and modernizing the infrastructure:

 • provides healthy and safe workplaces,
 • prevents accidents at work and occupational diseases,
 • strives to constantly improve the state of occupational health and safety,
 • strives to develop a positive culture of occupational health and safety,
 • meets the applicable legal requirements and other requirements regarding occupational health and safety in order to ensure the occupational health and safety of our employees and all persons acting on behalf of our company,
 • constantly improving activities in the field occupational health and safety,
 • regularly trains employees in occupational health and safety and first aid
 • promotes a healthy lifestyle among employees and cooperating persons
 • obliges every person working for and on behalf of EURODIS to implement the OHS policy, in particular to comply with OHS regulations and rules, to report potential hazards and to behave safely

The guarantee of compliance with the adopted rules of conduct is the constant improvement of qualifications and taking into account the role of employees and their involvement in activities for occupational health and safety .

The health and safety policy has been communicated to EURODIS employees and is publicly available to all interested parties.

The health and safety policy is implemented and maintained and regularly assessed to ensure its continued suitability.

As a decision-maker at EURODIS, I provide all the necessary resources and means to implement and maintain the Health and Safety Policy.

Jolanta Pinet
EURODIS

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA Polityka Ochrony Środowiska naturalnego w EURODIS

EURODIS wykonując działalność handlową zwraca uwagę na jak najmniejsze ingerowanie w zakłócanie swoją działalnością środowiska naturalnego. Prowadząc działalność polegającą na sprzedaży towarów i usług a nie na produkcji, nasza ingerencja i szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniejsza niż podczas procesu produkcji. Niemniej jednak kadra kierownicza wprowadziła pewne wytyczne, które sprawią, że ekologia w miejscu pracy stanie się codziennością. Nasze małe gesty w stronę ochrony środowiska świadczą o naszej świadomości o konieczności oszczędzania i ochrony zasobów odnawialnych środowiska. Jesteśmy także świadomi zagrożeń, które tworzą zmiany klimatyczne dla dobrobytu, sprawiedliwości społecznej i jakości życia. Czujemy się zatem zobowiązani do monitorowania i minimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko. Wszyscy pracownicy zobowiązali się do przestrzegania wymagań ochrony środowiska m.in. postepowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi mające zastosowanie w naszej działalności. Działamy nie tylko w służbie środowiska, ale również dzięki temu możemy zaoszczędzić nie tylko środki pieniężne, ale i również energię jak i inne surowce naturalne. Na terenie posesji firmy EURODIS znajdują się pasy zieleni oraz miejsca przeznaczone na zaparkowanie pojazdów jednośladowych tj. rowery.

Główne założenia i działania polityki środowiskowej w EURODIS

 • analiza i budowanie świadomości na temat wpływu, jaki nasza działalność może mieć na środowisko naturalne
 • tworzenie świadomości i skuteczne wdrażanie założeń naszej polityki ochrony środowiska naturalnego, także poprzez działania edukacyjne i szkolenia dla naszych pracowników biorąc udział w kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez współpracujące z nami firmy zajmujące się recyklingiem, odzyskiwaniem odpadów i gospodarką opakowaniami
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także wszelkich innych wytycznych i norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • EURODIS prowadzi ewidencje i dokonuje sprawozdań ze swojej działalności gospodarczej na rzecz środowiska wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego tj. GIOS , BDO, KOBIZE , Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, sprawozdanie o bateriach i sprzęcie elektronicznym itp
 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń mogących przez swoją nie sprawność zaszkodzić ochronie środowiska,
 • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu złego wpływu na środowisko i wprowadzanie ich oraz stosownie adekwatnie do potrzeb i możliwości,
 • bieżącą współpracę ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska, jeśli takowa jest wymagana

Cele polityki Ochrony środowiska :

 • ograniczenie zużycia zasobów, w tym energii i wody w naszych biurach
 • korzystanie z energii odnawialnej w ramach naszych możliwości technicznych np. fotowoltaika
 • ograniczenie produkcji odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów i recykling, jeśli tylko jest to możliwe
 • monitorowanie i ograniczanie związanego z naszą działalnością poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery
 • uwzględnianie zapisów polityki ochrony środowiska naturalnego w decyzjach związanych z zaopatrzeniem
 • monitorowanie wpływu naszych podróży służbowych na środowisko oraz promowanie wykorzystania przyjaznych dla środowiska środków transportu tj. np. komunikacja publiczna lub carpooling
 • redukowanie liczby podróży służbowych poprzez wspieranie alternatywnych metod pracy np. częstsze wykorzystywanie wideo- i telekonferencji.
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju w otoczeniu lokalnym

EURODIS postanowił zadbać o środowisko już na stanowisku pracy pracowników aplikując poniższe zasady:

 • ŚWIATŁO DZIENNE: maksymalne wykorzystanie światła dziennego na stanowiskach pracy, nie zapalamy lamp, jeśli nie jest to konieczne
 • ENERGIA: oszczędzanie energii elektrycznej; podczas ładowania urządzeń elektronicznych nie trzymamy ich podłączonych do kontaktu dłużej niż jest to konieczne, urządzenia elektroniczne powinny być włączane wtedy, kiedy jest potrzeba z ich skorzystania. Wyłączamy komputer, jeśli nie korzystamy z niego więcej niż 30 minut . Z uwagi na fakt iż, oszczędności opierają się głównie na redukcji zapotrzebowania na energię, osiągnięto także efekt korzystnego wpływu na środowisko naturalne redukując przy tym emisji CO2
 • TEMPERATURA: w upalnych okresach staramy się utrzymywać temperaturę o ok. 5-7 stopni niższą niż na zewnątrz. Nie wybieramy skrajnie niskich ustawień klimatyzatora , korzystamy z niego jeśli jest to konieczne do komfortu pracy. Pomoże to zaoszczędzić energię, a jednocześnie uniknąć szoku termicznego spowodowanego wyjściem poza biuro. Jeśli wietrzymy pomieszczenia robimy to krótko, ale intensywnie. Nie zostawiamy otwartych okien i drzwi, nie robimy przeciągów, kiedy działa ogrzewanie co może powodować niepotrzebne straty ciepła. Piece ogrzewające pomieszczenia nastawione są, aby automatycznie dozować odpowiednio temperaturę w pomieszczeniach – regulacja czasowa.
 • OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU I TUSZU: drukujemy, jeśli jest to naprawdę konieczne, bazujemy się na wersjach elektronicznych. Optymalizacja tekstu także może pomóc środowisku, ustawiając wąskie marginesy oraz zmniejszając czcionkę (jedną z najbardziej ekologicznych jest czcionka Century Gothic, która pozwala zaoszczędzić aż 30% tuszu). Do naszych wiadomości mailowych dodaliśmy stopkę, w której dodatkowo poprosimy odbiorcę poczty o oszczędzanie papieru i drukowanie tylko, kiedy jest to konieczne. Jeśli już drukujemy, starajmy się to robić dwustronnie. Możemy również wykorzystać stare druki jednostronne jako miejsce na notatki.
 • OSZCZĘDNOŚĆ WODY: do utrzymania terenów zielonych na posesji firmy używamy zbudowanej specjalnie na ten cel studni głębinowej wykorzystywanej do podlewania trawy i roślin.
 • SAMOCHODY: niektórzy pracownicy używają samochodu do wspólnej jazdy w parę osób jednym samochodem do miejsca pracy. Jeśli jest to możliwe (zwłaszcza podczas Pandemii) pracownicy nie używają samochodów służbowych do jazdy do biura pracując zdalnie
 • ŚMIECI: segregujemy śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników, aby można było poddać je recyclingowi. W ten sposób chroni się lasy i zmniejsza ilość odpadów. Akcesoria biurowe tj. spinacze, teczki, okładki należy wykorzystywać wielokrotnie. W pomieszczeniach biurowych ustawione są pojemniki na zużyte baterie i żarówki.
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ: EURODIS wpisany jest do rejestru BDO, wykonuje wymagane ustawami i przepisami prawa obowiązki sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska tj. sprawozdawczość o odpadach, sprawozdawczość w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, sprawozdanie: opłaty za korzystanie ze środowiska, raporty do KOBIZE, sprawozdania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach. Aby rzetelnie i profesjonalnie wykonywać obowiązki sprawozdawczości EURODIS korzysta z usług odpowiednich, profesjonalnych organizacji, które pomagają naszej firmie odpowiednio wypełniać w/w obowiązki.
 • KAMPANIE EDUKACYJNE, SZKOLENIA: EURODIS udziela się w ustawowym obowiązku edukacji ekologicznej poprzez kampanie edukacyjne prowadzone przez wyspecjalizowane w tym kierunku organizacje, uczestnictwo w festynach, piknikach, organizowanych tematycznych szkoleniach na temat ochrony środowiska.

Naszym celem w sprawie ochrony środowiska jest stałe doskonalenie pod względem edukacyjnym, aby zwiększać świadomość powagi potrzeby zadbania o nasze środowisko naturalne, wykorzystanie nowych technologii pozwalających oszczędzanie zasobów naturalnych środowiska, dbanie o środowisko dla dobra naszej planety, żeby działalność naszej firmy nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie środowiska dla przyszłych pokoleń. W celu udostępnienia informacji zainteresowanym osobom i odbiorcom, niniejsza Polityka Ochrony Środowiska została opublikowana na stronie internetowej Eurodis www.eurodis.pl

Jolanta Pinet
EURODIS

ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICY Environmental Protection Policy in EURODIS

EURODIS, while performing commercial activities, pays attention to the least possible interference in the disruption of the natural environment with its activities. By conducting activities consisting in the sale of goods and services, and not in production, our interference and harmful impact on the natural environment is smaller than during the production process. Nevertheless, the management has put in place some guidelines that will make the workplace eco-friendly. Our small gestures towards environmental protection testify to our awareness of the need to save and protect the environment’s renewable resources. We are also aware of the threats that climate change poses to prosperity, social justice and quality of life. Therefore, we feel obliged to monitor and minimize our negative impact on the environment. All employees have undertaken to comply with environmental protection requirements, e.g. comply with environmental laws and other environmental regulations applicable to our operations. We act not only in the service of the environment, but also thanks to this we can save not only money, but also energy and other natural resources. On the premises of EURODIS there are green belts and places for parking two-wheeled vehicles, i.e. bicycles.

The main assumptions and activities of the environmental policy in EURODIS

 • analysis and building awareness of the impact that our activities may have on the natural environment
 • creating awareness and effective implementation of the assumptions of our environmental protection policy, also through educational activities and training for our employees by taking part in educational campaigns conducted by companies cooperating with us dealing with recycling, waste recovery and packaging management
 • compliance with applicable environmental laws and any other environmental guidelines and standards
 • EURODIS keeps records and reports on its business activities for the environment required by applicable local law, i.e. GIOS, BDO, KOBIZE, Report on products in packaging, packaging and packaging waste management, report on batteries and electronic equipment, etc.
 • maintaining in full technical efficiency devices that may be harmful to the protection of the environment due to their lack of efficiency,
 • tracking technical innovations aimed at reducing the negative impact on the environment and introducing them as appropriate to the needs and possibilities,
 • ongoing cooperation with the community and local authorities for the environment, if required

Environmental Policy Objectives:

 • reducing the consumption of resources, including energy and water in our offices
 • using renewable energy within our technical capabilities, e.g. photovoltaics
 • reducing waste production by reusing resources and recycling where possible
 • monitoring and reducing the level of carbon dioxide emissions to the atmosphere related to our activities
 • taking into account the provisions of the environmental protection policy in decisions related to procurement
 • monitoring the impact of our business trips on the environment and promoting the use of environmentally friendly means of transport, e.g. public transport or carpooling
 • reducing the number of business trips by supporting alternative working methods, e.g. more frequent use of video and teleconferences.
 • promoting the idea of sustainable development in the local environment

EURODIS decided to take care of the environment already at the employees’ workplace by applying the following principles:

 • DAYLIGHT: maximum use of daylight at workstations, we do not turn on lamps if it is not necessary
 • ENERGY: saving electricity; when charging electronic devices, do not keep them connected to the power outlet longer than necessary, electronic devices should be turned on when there is a need to use them. We turn off the computer if we do not use it for more than 30 minutes . Due to the fact that the savings are based mainly on the reduction of energy demand, the effect of a positive impact on the natural environment was also achieved by reducing CO 2 emissions
 • TEMPERATURE: in hot periods, we try to keep the temperature about 5-7 degrees lower than outside. We do not choose extremely low settings of the air conditioner, we use it if it is necessary for the comfort of work. This will help you save energy while avoiding thermal shock from going outside the office. If we ventilate the rooms, we do it briefly, but intensively. We do not leave windows and doors open, we do not make drafts when the heating is on, which can cause unnecessary heat loss. Room heating furnaces are set to automatically adjust the temperature in the rooms – time regulation.
 • SAVING PAPER AND INK: we print if it is really necessary, we rely on electronic versions. Optimizing the text can also help the environment by setting narrow margins and reducing the font size (one of the most ecological fonts is Century Gothic, which saves as much as 30% of ink). We have added a footer to our e-mail messages, in which we additionally ask the recipient to save paper and only print when necessary. If you do print, try to do it double-sided. We can also use old one-sided prints as a place for notes.
 • WATER SAVING: to maintain green areas on the company’s property, we use a specially built deep well used for watering grass and plants.
 • CARS: Some employees use a car to drive together as a couple in one car to the workplace. If possible (especially during the Pandemic), employees do not use company cars to drive to the office while working remotely.
 • RUBBISH: we segregate waste by throwing it into the appropriate containers, so that they can be recycled. In this way, forests are protected and waste is reduced. Office accessories, i.e. paper clips, folders, covers, should be used many times. There are containers for used batteries and light bulbs in the offices.
 • REPORTING: EURODIS is entered in the BDO register, performs the reporting obligations required by laws and regulations regarding environmental protection, i.e. reporting on waste, reporting on packaging and packaging waste, reports: fees for the use of the environment, reports to KOBIZE, reports under the Act on Waste Equipment electrical and electronic, reports resulting from the Act on batteries and accumulators. To carry out the reporting obligations of EURODIS reliably and professionally uses the services of appropriate, professional organizations that help our company properly fulfill the above-mentioned obligations.
 • EDUCATIONAL CAMPAIGNS, TRAINING: EURODIS participates in the statutory obligation of environmental education through educational campaigns conducted by organizations specialized in this field, participation in festivals, picnics, organized thematic training on environmental protection.

Our goal regarding environmental protection is continuous improvement in educational terms to increase awareness of the importance of taking care of our natural environment, the use of new technologies to save natural resources of the environment, caring for the environment for the benefit of our planet, so that the activities of our company do not adversely affect the functioning environment for future generations.

In order to provide information to interested persons and recipients, this Environmental Protection Policy has been published on the Eurodis website www.eurodis.pl

Jolanta Pinet
EURODIS

POLITYKA PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA

P.W EURODIS Jolanta Pinet jest przedstawicielem (dystrybutorem , reprezentantem) renomowanych, największych producentów środków ochrony indywidualnej BHP. W swojej polityce praw człowieka wyrażamy poszanowanie wszystkich praw człowieka zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Niniejsza Polityka skupia się na tych obszarach, które zostały określone jako jeden z priorytetów naszej firmy.

Prowadząc działalność biznesową P. W. Eurodis Jolanta Pinet staramy się sprawić, aby wszyscy byli traktowani sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem, a także słuchać przedstawicieli społeczności lokalnych – w tym wywodzących się z ludności autochtonicznej , uwzględniać ich punkt widzenia oraz wyrażać szacunek dla ich kultur, dziedzictwa i tradycyjnych praw.

Źródłami niniejszej polityki przestrzegania praw człowieka P. W. Eurodis Jolanta Pinet wywodzi się z Kodeksu postępowania, który z kolei wywodzi się z międzynarodowych zasad ochrony praw człowieka ujętych w Powszechnej deklaracji praw człowieka, deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy oraz wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka. Dla celów niniejszej Polityki dokumenty te są zwane razem Międzynarodowymi Deklaracjami Praw Człowieka

Cel
Nasza Polityka dotycząca praw człowieka określa zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka. Polityce tej będą towarzyszyć instrukcje mające na celu zapobieganie sytuacjom, w których nasze działania bezpośrednio lub pośrednio naruszałyby prawa człowieka

Zakres
Niniejsza Polityka obowiązuje właściciela oraz wszystkich pracowników i Dostawców i/lub Wykonawców P. W. Eurodis Jolanta Pinet. Wszyscy oni powinni postępować zgodnie z tą polityką, prowadząc jakiekolwiek działania w imieniu i na rzecz P. W. Eurodis Jolanta Pinet. P. W. Eurodis Jolanta Pinet będzie ponadto starać się współpracować z partnerami we wspólnych przedsięwzięciach z dostawcami, wykonawcami i innymi podmiotami, które opowiadają się za zasadami zawartymi w tej polityce lub mają przyjęte podobne polityki w swojej działalności.

Poważanie różnorodności
P. W. Eurodis Jolanta Pinet poważa różnorodność ludzi, z którymi pracuje i ich wkład w jego działalność. Konsekwentnie opowiada się za równouprawnieniem i nie toleruje przejawów dyskryminacji lub nękania żadnego rodzaju.

Stara się tworzyć miejsca pracy wolne od dyskryminacji lub nękania na podstawie rasy, płci, koloru skóry, narodowości, obywatelstwa, klasy społecznej, religii, wieku, niepełnosprawności, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, poglądów politycznych lub jakiejkolwiek innej cechy podlegającej ochronie na mocy stosownych przepisów. P. W. Eurodis Jolanta Pinet rekrutuje, zatrudnia, obsadza, szkoli, wynagradza i awansuje
najlepszych ludzi do danej pracy na podstawie zasług i kompetencji związanych z ich obowiązkami – bez dyskryminacji. Dążymy do tego, by każdy pracownik posiadał równe możliwości w zakresie rozwoju bez dyskryminacji.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet nie toleruje niekulturalnych i niewłaściwych zachowań, niesprawiedliwego traktowania ani represji żadnego typu w miejscu pracy ani w żadnych związanych z pracą sytuacjach poza miejscem pracy, niezależnie od indywidualnych cech lub pozycji.

Ludność autochtoniczna
P. W. Eurodis Jolanta Pinet szanuje prawa ludności autochtonicznej w razie ich kolizji z jego działalnością.

Warunki pracy i zatrudnienia
P. W. Eurodis Jolanta Pinet , wszyscy Pracownicy , Dostawcy i/lub Wykonawcy powinni przestrzegać (są zobowiązani, aby przestrzegać) obowiązujących przepisów prawa pracy i regulacji, w tym co najmniej minimalnego wynagrodzenia, równego traktowania i braku dyskryminacji, ochrony przed wykorzystywaniem dzieci i współczesnym niewolnictwem, poszanowania różnorodności i promowania integracji społecznej, długości dnia pracy, dni odpoczynku, kompensacji, wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych. P. W. Eurodis Jolanta Pinet , Pracownicy , Dostawcy i /lub Wykonawcy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, zakazujących dowolnej dyskryminacji podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia ze względu na religię, wiek, narodowość, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, kondycję fizyczną, stan zdrowia,
przekonania polityczne, wyznanie lub w oparciu o inne kryteria, których stosowanie jest zabronione przez prawo.

Prawa Kobiet i zakaz dyskryminacji

P. W. Eurodis Jolanta Pinet, Pracownicy, Dostawcy i/lub Wykonawcy nie dopuszczają do dyskryminowania kobiet ze względu na płeć lub rodzicielstwo, powinni wystrzegać się
nierównego ukształtowania wynagrodzenia za wykonywaną taką samą pracę, pomijania kobiet przy awansie lub przyznawaniu świadczeń, nietypowania ich do szkoleń podnoszących kwalifikacje. Dąży do zapobiegania wszelkich formom dyskryminacji kobiet i mężczyzn oraz promuje równe szanse dla wszystkich płci. Równość szans oraz stworzenie środowiska pracy , w którym wszyscy czują się dobrze bez względu na swoją odmienność,
obejmuje również zapewnienie uczciwości traktowania ze względu na wiek, przekonania religijne, pochodzenie, stan fizyczny lub psychiczny i inne aspekty różnorodności. Każdy
pracownik doświadczający dyskryminacji ma prawo wystąpić na drogę sądową.

Praca przymusowa i handel ludźmi
Na mocy Kodeksu postępowania P. W. Eurodis Jolanta Pinet zabrania – w działalności własnej i swoich dostawców – korzystania z pracy przymusowej w jakiejkolwiek formie, w tym pracy więźniów, pańszczyzny, odpracowywania długów, pracy wojska, pracy niewolniczej i handlu ludźmi. P. W. Eurodis Jolanta Pinet uznaje, że do najbardziej narażonych na te praktyki grup należą imigranci wędrujący po kraju lub przyjeżdżający do niego z zagranicy w poszukiwaniu pracy.

Praca dzieci
P. W. Eurodis Jolanta Pinet nie toleruje pracy dzieci we własnej działalności ani w działalności swoich dostawców. P. W. Eurodis Jolanta Pinet nie zatrudnia osób poniżej 16 roku życia, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy, zaś dany wyjątek musi być zgodny z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet jest zdania, że każda praca wykonywana przez osoby w zbyt młodym wieku wyrządza im szkodę, polega na ich wyzysku lub ma na nie destrukcyjny wpływ. Z tego powodu P. W. Eurodis Jolanta Pinet nie zatrudnia dzieci ani nie współpracuje z dostawcami lub innymi firmami zewnętrznymi, które zatrudniają zbyt młode osoby, czyli osoby poniżej 16 roku życia, a więc poniżej limitu wiekowego ukończenia przez dziecka obowiązkowego kształcenia lub zatrudnienia dziecka w danym kraju, zależnie od tego, który limit jest wyższy.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet uważa za niebezpieczną dla dzieci każdą pracę, która może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dziecka bądź narazić na szwank jego edukację i obejmuje między innymi:

 • pracę, która wymaga użycia maszyn lub urządzeń o napędzie mechanicznym;
 • pracę na niebezpiecznych wysokościach lub w zamkniętych przestrzeniach;
 • pracę, która naraża dzieci na działanie substancji, czynników lub procesów niebezpiecznych bądź też temperatury, poziomu hałasu lub wibracji szkodliwych dla ich zdrowia;
 • pracę w szczególnie trudnych warunkach, a więc wielogodzinna lub nocna, a także praca, w której dziecko jest bez uzasadnienia zamknięte w miejscu pracy.

Zatrudnienie , godziny pracy, płace i świadczenia
P. W. Eurodis Jolanta Pinet uznaje, że płace są czynnikiem decydującym w dużej mierze o osiągnięciu adekwatnego standardu życia.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet w pełni przestrzega wszystkich przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w nadgodzinach, świadczeń a także przestrzega ustaleń poczynionych z przedstawicielami pracowników.

Ponadto P. W. Eurodis Jolanta Pinet dąży do korzystania z usług tylko tych dostawców i innych podmiotów, którzy przestrzegają stosownych przepisów dotyczących płac, godzin pracy, nadgodzin i świadczeń, a także zobowiązują się do zapewnienia przejrzystości, usuwania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć i dążenia do ciągłego doskonalenia.

Nasz łańcuch dostaw, należyta staranność i działania naprawcze
Dzięki należytej staranności, odpowiednim zapisom umownym i naszemu Kodeksowi Postępowania Dostawców i/lub Wykonawców , który jest zgodny z oczekiwaniami i zobowiązaniami określonymi w niniejszej Polityce przestrzegania praw człowieka, uświadamiamy naszym dostawcom i innym stronom trzecim, że realizują nasze zobowiązania w zakresie praw człowieka i oczekujemy od nich ich przestrzegania. Dostawcy i inne strony trzecie są proszeni o przyjęcie do wiadomości wymagań określonych w niniejszej Polityce i naszym Kodeksie Postepowania Dostawców i/lub Wykonawców oraz o ustanowienie podobnych praktyk, które zapewniają poszanowanie i przestrzeganie tych zobowiązań. Nie będziemy świadomie tolerować ani przyczyniać się do negatywnego wpływu na prawa człowieka spowodowanego przez działania naszych dostawców lub innych stron trzecich. Jeśli dowiemy się o niekorzystnym wpływie, podejmiemy działania, aby stać się częścią rozwiązania, starając się zapobiec lub złagodzić niekorzystny wpływ, a jeśli okoliczności będą tego wymagać (np. charakter wpływu lub niechęć dostawcy do współpracy z nami), zakończymy relację.

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są dla P. W. Eurodis Jolanta Pinet priorytetem i w związku z tym P. W. Eurodis Jolanta Pinet stara się organizować bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich osób zatrudnionych i przestrzega wszystkich przepisów, regulacji i międzynarodowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto P. W. Eurodis Jolanta Pinet stara się utrzymywać miejsce pracy wolne od przemocy, zastraszenia i innych niebezpiecznych lub uciążliwych sytuacji wynikających z zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. Stosownie do potrzeb pracownicy są poddawani kontrolom bezpieczeństwa, które są prowadzone z poszanowaniem ich prywatności i godności.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet przekazuje Pracownikom informacje o zaangażowaniu w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnia szkolenia w tej dziedzinie, systematycznie ocenia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadza audyty i weryfikuje stanowiska pracy.

Przedstawiciele pracowników
W P.W. EURODIS Jolanta Pinet zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i statutem firmy, istnieje możliwość swobodnego wyboru przedstawiciela pracowników oraz swobodnych negocjacji pracownicy – właściciel.

Odpowiedzialność za powodzenie niniejszej polityki
Ogólna odpowiedzialność za niniejszą politykę spoczywa na właścicielu P. W. Eurodis Jolanta
Pinet.

Właściciel ponosi bieżącą odpowiedzialność operacyjną za niniejszą politykę i zapewnia wszystkim pracownikom regularne i odpowiednie szkolenia.

Właściciel będzie dokonywał przeglądu tej polityki z perspektywy prawnej i operacyjnej przynajmniej raz w roku. Niniejsza polityka nie jest elementem umowy z pracownikiem ani w żaden inny sposób jej nie tworzy i może być od czasu do czasu zmieniana.

Zachęca się pracowników do przekazywania opinii na temat niniejszych zasad i sugestii związanych z ich ulepszeniem.

Uwagi i sugestie należy kierować do właściciela.

Zgłaszanie zastrzeżeń lub nieprawidłowości
P. W. Eurodis Jolanta Pinet tworzy miejsca pracy, w których docenia się i szanuje otwartość i szczerość komunikacji między wszystkimi pracownikami.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki przestrzegania praw człowieka lub chęci zgłoszenia potencjalnego ich naruszenia najlepiej jest porozmawiać z właścicielem lub zgłosić wnioski i uwagi na adres @ właściciela, który rozważy je wraz całym zespołem pracowników w sposób otwarty i bez dyskryminacji

Zgodnie z powyższą polityką P. W. Eurodis Jolanta Pinet pracownikom, którzy zgłaszają swoje zastrzeżenia , nie grożą żadne represje ani kary.

P. W. Eurodis Jolanta Pinet będzie dążyć do zbadania zastrzeżeń pracowników, odniesienia się do nich i zareagowania na nie oraz podjęcia stosownych działań naprawczych w razie stwierdzenia naruszeń.

Wszystkie dokumenty Polityk, Kodeksów Postepowań oraz zapisów procedur ISO 9001 P.W.EURODIS Jolanta Pinet są na bieżąco modyfikowane i dostępne dla wszystkich pracowników na serwerze wewnętrznym jak również dostępne na stronie internetowej naszej firmy www.eurodis.pl

Jolanta Pinet  

HUMAN RIGHTS POLICY

PW EURODIS Jolanta Pinet is a representative (distributor, representative) of reputable, largest manufacturers of personal protective equipment. In our human rights policy, we express respect for all human rights in accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. This Policy focuses on those areas that have been identified as one of our company’s priorities.

When conducting business activities of PW Eurodis Jolanta Pinet, we try to ensure that everyone is treated fairly, with dignity and respect, as well as to listen to representatives of local communities – including those from indigenous peoples, take into account their point of view and respect their cultures, heritage and traditional rights.

The sources of this human rights policy PW Eurodis Jolanta Pinet derives from the Code of Conduct, which in turn derives from the international principles for the protection of human rights included in the Universal Declaration of Human Rights, the International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Labor Rights and the United Nations Guiding Principles on Business and human rights. For the purposes of this Policy, these
documents are collectively referred to as the International Declarations of Human Rights

Objective
Our Human Rights Policy sets out the principles of human rights-related activities and behavior. This policy will be accompanied by instructions to prevent our actions directly or indirectly violating human rights

Range
This Policy applies to the owner and all employees and Suppliers and/or Contractors of PW Eurodis Jolanta Pinet. All of them should follow this policy when conducting any activities on behalf of and for PW Eurodis Jolanta Pinet.

PW Eurodis Jolanta Pinet will also try to cooperate with partners in joint ventures with suppliers, contractors and other entities that are in favor of the principles contained in this policy or have adopted similar policies in their activities.

Respecting diversity
PW Eurodis Jolanta Pinet respects the diversity of people she works with and their contribution to its activities. He is a consistent advocate for equality and does not tolerate discrimination or harassment of any kind.

Seek to create a workplace free of discrimination or harassment based on race, gender, color, national origin, citizenship status, social class, religion, age, disability, marital status, sexual orientation, gender identity, political opinion or any other protected characteristic under applicable regulations. PW Eurodis Jolanta Pinet recruits, employs, staffs, trains, rewards and promotes the best people for a given job on the basis of merit and competence related to their duties – without discrimination . We strive to ensure that every employee has equal opportunities for development without discrimination.

PW Eurodis Jolanta Pinet does not tolerate immoral and inappropriate behavior, unfair treatment or repression of any kind in the workplace or in any work-related situations outside the workplace, regardless of individual characteristics or position.

Indigenous people
PW Eurodis Jolanta Pinet respects the rights of indigenous peoples in the event of their conflict with its activities.

Working and employment conditions
PW Eurodis Jolanta Pinet, all Employees, Suppliers and/or Contractors should comply with (are required to comply with) applicable labor laws and regulations, including at least minimum wage, equal treatment and non discrimination, protection against child exploitation and modern slavery , respecting diversity and promoting social inclusion, working day length, rest days, compensation, freedom of association and the right to collective bargaining. PW Eurodis Jolanta Pinet, Employees, Suppliers and/or Contractors are required to strictly comply with all applicable laws and regulations prohibiting any discrimination during the recruitment and employment process due to religion, age, nationality, skin color, gender, sexual orientation, physical condition, state of health, political beliefs, religion or based on other criteria prohibited by law.

Women’s rights and non-discrimination
PW Eurodis Jolanta Pinet, Employees, Suppliers and/or Contractors do not allow discrimination against women on the grounds of gender or parenthood, they should beware of unequal remuneration for performing the same work, omitting women when promoting or awarding benefits, not selecting them for training to improve their qualifications. It strives to prevent all forms of discrimination between women and men and promotes equal opportunities for all genders. Equal Opportunities and creating a work environment in which everyone feels comfortable regardless of their differences also includes ensuring fair treatment on the basis of age, religious beliefs, origin, physical or mental condition and other aspects of diversity. every employee experiencing discrimination has the right to take legal action.

Forced labor and human trafficking
Pursuant to the Code of Conduct, PW Eurodis Jolanta Pinet prohibits – in her own and her suppliers’ activities – the use of forced labor in any form, including prison labor, serfdom, debt discharge, military labour, slave labor and human trafficking. PW Eurodis Jolanta Pinet recognizes that the groups most exposed to these practices are immigrants wandering around the country or coming to it from abroad in search of work.

Children’s work
PW Eurodis Jolanta Pinet does not tolerate child labor in its own business or in the business of its suppliers. PW Eurodis Jolanta Pinet does not employ persons under the age of 16, unless permitted by local law, and any exception must comply with the guidelines of the International Labor Organization.

PW Eurodis Jolanta Pinet is of the opinion that any work performed by people who are too young harms them, exploits them or has a destructive effect on them. For this reason, PW Eurodis Jolanta Pinet does not employ children or cooperate with suppliers or other external companies that employ people who are too young, i.e. people under the age of 16, which is below the age limit for a child to complete compulsory education or employment in a given country, whichever the limit is higher.

PW Eurodis Jolanta Pinet considers as dangerous for children any work that may threaten the health, safety or morals of the child or jeopardize its education and includes, among others:

 • work that requires the use of mechanically driven machinery or equipment;
 • working at dangerous heights or in confined spaces;
 • work that exposes children to dangerous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels or vibrations that are harmful to their health;
 • work in particularly difficult conditions, i.e. long hours or night work, as well as work in which the child is unjustifiably locked in the workplace.

Employment, working hours, wages and benefits
PW Eurodis Jolanta Pinet recognizes that wages are a factor that largely determines the achievement of an adequate standard of living.

PW Eurodis Jolanta Pinet fully complies all terms and conditions employment, including basic working hours and overtime laws, benefits, and adheres to arrangements made with employee representatives.

In addition, PW Eurodis Jolanta Pinet strives to use only those suppliers and third parties who comply with applicable wage, working hours, overtime and benefits laws, and are committed to transparency, addressing any identified deficiencies, and striving for continuous improvement.

Our Supply Chain, Due Diligence and Corrective Actions
Supplier and/or Contractor Code of Conduct, which is consistent with the expectations and commitments set out in this Human Rights Policy, we make our suppliers and other third parties aware that they meet our human rights and we expect them to respect them. Suppliers and other third parties are asked to acknowledge the requirements set out in this Policy and our Supplier and/or Contractor Code of Conduct and to establish similar practices that ensure that these obligations are respected and adhered to. We will not knowingly tolerate or contribute to negative human rights impacts caused by the actions of our suppliers or other third parties. If we become aware of an adverse impact, we will take action to be part of the solution to try to prevent or mitigate the adverse impact, and if the circumstances so require (e.g. the nature of the impact or the supplier’s unwillingness to do business with us), we will terminate the relationship.

A safe and healthy workplace
The health and safety of employees is a priority for PW Eurodis Jolanta Pinet and therefore PW Eurodis Jolanta Pinet tries to organize a safe and healthy workplace for all employees and complies with all laws, regulations and international requirements regarding occupational health and safety. In addition, PW Eurodis Jolanta Pinet tries to keep the workplace free from violence, intimidation and other dangerous or burdensome situations resulting from internal or external threats. Employees are subject to security checks as needed, which are conducted with respect for their privacy and dignity.

PW Eurodis Jolanta Pinet provides Employees with information about their commitment to improving occupational health and safety and provides training in this field, systematically assesses occupational health and safety conditions, conducts audits and verifies workplaces.

Employee representatives
In PW EURODIS Jolanta Pinet, in accordance with applicable legal acts and the company’s statutes, there is a possibility of free selection of an employee representative and free negotiations between the employee and the owner.

Responsibility for the success of this policy
The overall responsibility for this policy rests with PW Eurodis owner Jolanta Pinet.

The owner has ongoing operational responsibility for this policy and provides all employees with regular and appropriate training.

The owner will review this policy from a legal and operational perspective at least annually.

This policy does not form part of an employee contract or otherwise form one and may be changed from time to time.

Employees are encouraged to provide feedback on this policy and suggestions related to their improvement.

Comments and suggestions should be addressed to the owner.

Reporting objections or irregularities
PW Eurodis Jolanta Pinet creates workplaces where openness and honesty of communication between all employees is appreciated and respected.

If you have any questions about this human rights policy or would like to report a potential violation, it is best to speak with the owner or submit your requests and comments to the @ owner who will consider them with the entire team of employees in an open and nondiscriminatory manner

In accordance with the above policy of PW Eurodis Jolanta Pinet , employees who raise their objections are not threatened with any reprisals or penalties.

PW Eurodis Jolanta Pinet will strive to investigate employee objections, references and respond to them and take appropriate corrective action if necessary violations.

All documents of the Policies, Codes of Conduct and ISO 9001 procedures of PWEURODIS Jolanta Pinet are updated on an ongoing basis and available to all employees on the internal server as well as available on our company’s website www.eurodis.pl

Jolanta Pinet

KONTAKT

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy

Tel.: +48 52 384 01 42
Fax: + 48 52 384 57 47
Bezpłatny numer: 0 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl

2LOGO-ISO-9001