Skip to content

Kodeks postępowania

Politykę w Firmie P.W. EURODIS kreuje nasz Kodeks Postępowania, który służy jako przewodnik do ustanowienia i utrzymania odpowiedniego postępowania biznesowego dla wszystkich pracowników (kierownictwo, pracownicy, kontrahenci, stażyści i wolontariusze). Od wszystkich pracowników oczekuje się zachowania najwyższych standardów etycznego postępowania i uczciwości biznesowej w swoich działaniach.

Pracownicy są zobowiązani:

1. Przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w krajach, w których i z którymi prowadzimy działalność, w tym odpowiednich międzynarodowych przepisów i regulacji, takich jak sankcje handlowe, kontrola eksportu, obowiązki sprawozdawcze, ochrona danych i przepisy antymonopolowe.

2. Stosować się do zasady zerowej tolerancji dla wszelkich form przekupstwa, korupcji, wymuszenia lub malwersacji.
3. Zgłaszać wszelkie konflikty interesów w kontaktach biznesowych. Wszelkie prawa własności lub korzyści majątkowe w przedsiębiorstwie należącym do urzędnika państwowego lub przedstawiciela partii politycznej również muszą zostać zgłoszone.
4. Upewniać się, że wszelkie formy współpracy biznesowej, takie jak gościnność lub prezenty mają wyważony charakter, służą wyłącznie utrzymaniu dobrych relacji biznesowych i nie mają na celu wpływania w jakikolwiek sposób na decyzje dotyczące przyszłej działalności.
5. Wykorzystywać informacje o konkurencji uzyskane wyłącznie za pomocą legalnych środków i do uzasadnionych celów, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. W żadnym momencie nie wolno podejmować prób ujawnienia informacji o konkurentach, które są poufne lub poufne z handlowego punktu widzenia i nie znajdują się w domenie publicznej.
6. Upewniać się, że wszystkie transakcje biznesowe i handlowe są przeprowadzane w sposób przejrzysty i są dokładnie rejestrowane w księgach i rejestrach. Zabronione jest faktyczne lub usiłowanie uczestniczenia w praniu pieniędzy lub angażowaniu się w wykorzystywanie informacji poufnych.
7. Zawsze chronić poufne informacje, know-how i własność intelektualną. Wszystkie informacje dostarczone w ramach naszych relacji, które nie są w domenie publicznej, są uważane za poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i wyznaczonym celem. Wszelkie dane osobowe dotyczące osób muszą być traktowane z pełnym poszanowaniem ochrony ich prywatności oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących prywatności.
8. Przechowywać i dostarczać produkty i usługi zgodnie ze specyfikacjami oraz kryteriami jakości i bezpieczeństwa określonymi w odpowiedniej umowie lub dokumentach produktowych, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
9. Przyjmować i przestrzegać ustawowych i umownych praw pracowników, zarówno stałych, jak i dorywczych.
10. Otrzymywać pełny pakiet wynagrodzeń, który obejmuje wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za nadgodziny, świadczenia i płatny urlop.
11. Pracować nie dłużej niż określają to normalne godziny pracy i nadgodziny dozwolone przez prawo kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni.
12. Należy traktować wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością. Żaden pracownik nie może podlegać żadnemu fizycznemu, seksualnemu, psychologicznemu i słownemu nękaniu, nadużyciom ani innym formom zastraszania. Nie jest dopuszczalna żadna forma dyskryminacji, w tym w zatrudnianiu, przyznawaniu odszkodowań, awansów, w dyscyplinowaniu, w sposobie rozwiązania umowy lub przejścia na emeryturę. Dyskryminacja ze względu na rasę, wiek, rolę, płeć, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie etniczne, religię, kraj pochodzenia, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, osoby na utrzymaniu, niepełnosprawność, klasę społeczną, przynależność związkową lub poglądy polityczne jest zakazana.
13. Być powyżej minimalnego wieku wymaganego przez lokalne prawo do pracy lub wieku obowiązku szkolnego, w zależności od tego, który jest wyższy. Zatrudnieni młodociani pracownicy nie mogą wykonywać pracy, która jest niebezpieczna dla zdrowa psychicznego, fizycznego, jest społecznie lub moralnie szkodliwa, ani też koliduje z ich nauką szkolną, pozbawiając ich możliwości uczęszczania do szkoły.
14. Znać warunki zatrudnienia i posiać kopie dokumentacji. Praca przymusowa, czy to w formie pracy najemnej, pracy niewolniczej czy innych form, jest niedopuszczalna. Zabroniony jest stosowanie przymusu psychicznego i fizyczny, niewolnictwo i handel ludźmi.
15. Promować zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, którego celem jest zapobieganie wypadkom i urazom powstałym w wyniku lub w trakcie pracy lub w wyniku działań pracodawcy.
16. Działać w środowisku, w którym prawa pracowników do wolności zrzeszania się i organizowania układów zbiorowych są uznawane i szanowane. Pracownicy nie mogą być zastraszani ani nękani w korzystaniu z przysługującego im prawa do przyłączenia się lub powstrzymywania się od przyłączenia się do jakiejkolwiek organizacji.
17. Szanować prawa i tytuły własności i ziemi jednostki, rdzennej ludności i społeczności lokalnych. Wszelkie negocjacje dotyczące ich nieruchomości lub gruntu, w tym użytkowania i przekazywania, muszą odbywać się z zachowaniem zasad dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody, przejrzystości umów i ich ujawniania
18. Angażować się w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko i podnosić świadomości w całej Firmie w zakresie kwestii środowiskowych, tak aby realizacja działań była zgodna z podjętymi zobowiązaniami

Ogólne zasady dotyczące Kodeksu Eurodis W P.W. EURODIS oczekuje się od wszystkich pracowników przestrzegania najwyższych standardów etycznego postępowania i przestrzegania wewnętrznego kodeksu postępowania.

Obowiązki Pracowników:

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
2. Nieangażowanie się w przekupstwo, korupcję, wymuszenia lub malwersacje
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wszystkich skarg i reklamacji interesów
4. Upewnianie się, że gościnność biznesowa lub prezenty są rozsądne i nie mają na celu wpływu na podejmowanie decyzji
5. Pozyskiwanie informacji o konkurencji wyłącznie w sposób legalny i zgodny z prawem
6. Rejestrowanie i przeprowadzanie wszystkich transakcji biznesowych w sposób przejrzysty i dokładny
7. Dbanie o ochronę własności intelektualnych, know-how, informacji poufnych i osobistych
8. Przechowywanie i dostarczanie produktów i usług zgodnie ze specyfikacjami
9. Poszanowanie ustawowe i umowne praw wszystkich współpracowników
10. Traktowanie wszystkich współpracowników z szacunkiem i godnością
11. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i ochrony, wykonywanie prac specjalistycznych tylko tych, 

do których jest się przeszkolonym lub posiada wymagane kwalifikacje.
12. Szanowanie fakultatywne prawa innych osób do zgromadzeń

Polityka BHP Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EURODIS

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności firmy EURODIS. Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych i nieliczne lekkie wypadki – nie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą – od utworzenia przedsiębiorstwa w 1996 roku do chwili obecnej.

Starając się zapobiegać potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas gości sytuacjom dbamy o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku firmy były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa – zgodnie z przyjętą Polityką Jakości.

EURODIS prowadząc działalność handlową, rozwijając sieć handlową i modernizując infrastrukturę:

 • zapewnia zdrowe i bezpieczne miejsca pracy,
 • zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dąży do rozwijania pozytywnej kultury bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnia mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy naszym pracowników oraz wszystkim osobom działającym na rzecz naszej firmy,
 • ciągle doskonali działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • regularnie szkoli pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania
  pierwszej pomocy
 • promuje zdrowotny styl życia wśród pracowników oraz osób współpracujących
 • zobowiązuje każdą osobę pracującą na rzecz i w imieniu firmy EURODIS do realizacji polityki BHP, w szczególności przestrzegania przepisów i zasad BHP, zgłaszania potencjalnych zagrożeń oraz do bezpiecznego zachowania

Gwarancją przestrzegania przyjętych zasad postępowania jest stałe podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka BHP została zakomunikowana pracownikom firmy EURODIS oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka BHP jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

Jako osoba decyzyjna firmy EURODIS zapewniam wszelkie niezbędne zasoby i środki dla wdrożenia i utrzymywania Polityki BHP.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA Polityka Ochrony Środowiska naturalnego w EURODIS

EURODIS wykonując działalność handlową zwraca uwagę na jak najmniejsze ingerowanie w zakłócanie swoją działalnością środowiska naturalnego. Kadra kierownicza wprowadziła pewne wytyczne, które sprawią, że ekologia w miejscu pracy stanie się codziennością. Wszyscy pracownicy zobowiązali się do przestrzegania wymagań ochrony środowiska m.in. postepowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi mające zastosowanie w naszej działalności. Działamy nie tylko w służbie środowiska, ale również dzięki temu możemy zaoszczędzić nie tylko środki pieniężne, ale i również energię jak i inne surowce naturalne. Na terenie posesji firmy EURODIS znajdują się pasy zieleni.

EURODIS postanowił zadbać o środowisko już na stanowisku pracy pracowników aplikując poniższe zasady:

 • ŚWIATŁO DZIENNE: maksymalne wykorzystanie światła dziennego na stanowiskach pracy, nie zapalamy lamp, jeśli nie jest to konieczne
 • ENERGIA: oszczędzanie energii elektrycznej; podczas ładowania urządzeń elektronicznych nie trzymamy ich podłączonych do kontaktu dłużej niż jest to konieczne, urządzenia elektroniczne powinny być włączane wtedy, kiedy jest potrzeba z ich skorzystania. Wyłączamy komputer, jeśli nie korzystamy z niego więcej niż 30 minut
 • TEMPERATURA: w upalnych okresach staramy się utrzymywać temperaturę o ok. 5-7 stopni niższą niż na zewnątrz. Nie wybieramy skrajnie niskich ustawień klimatyzatora. Pomoże to zaoszczędzić energię, a jednocześnie uniknąć szoku termicznego spowodowanego wyjściem poza biuro. Jeśli wietrzymy
  pomieszczenia robimy to krótko, ale intensywnie. Nie zostawiamy otwartych okien i drzwi, nie robimy przeciągów, kiedy działa ogrzewanie co może powodować niepotrzebne straty ciepła. Piece ogrzewające pomieszczenia nastawione są, aby automatycznie dozować odpowiednio temperaturę w pomieszczeniach – regulacja czasowa.
 • OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU I TUSZU: drukujemy, jeśli jest to naprawdę konieczne, bazujemy się na wersjach elektronicznych. Optymalizacja tekstu także może pomóc środowisku, ustawiając wąskie marginesy oraz zmniejszając czcionkę (jedną z najbardziej ekologicznych jest czcionka Century Gothic, która pozwala zaoszczędzić aż 30% tuszu). Do naszych wiadomości mailowych dodaliśmy stopkę, w której dodatkowo poprosimy odbiorcę poczty o oszczędzanie papieru i drukowanie tylko, kiedy jest to konieczne. Jeśli już drukujemy, starajmy się to robić dwustronnie. Możemy również wykorzystać stare druki jednostronne jako miejsce na notatki.
 • OSZCZĘDNOŚĆ WODY: do utrzymania terenów zielonych na posesji firmy używamy zbudowanej specjalnie na ten cel studni głębinowej wykorzystywanej do podlewania trawy i roślin.
 • SAMOCHODY: niektórzy pracownicy używają samochodu do wspólnej jazdy w parę osób jednym samochodem do miejsca pracy. Jeśli jest to możliwe (zwłaszcza podczas Pandemii) pracownicy nie używają samochodów służbowych do jazdy do biura pracując zdalnie.
 • ŚMIECI: segregujemy śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników, aby można było poddać je recyclingowi. W ten sposób chroni się lasy i zmniejsza ilość odpadów. Akcesoria biurowe tj. spinacze, teczki, okładki należy wykorzystywać wielokrotnie. W pomieszczeniach biurowych ustawione są pojemniki na zużyte baterie i żarówki.
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ: EURODIS wpisany jest do rejestru BDO, wykonuje wymagane ustawami i przepisami prawa obowiązki sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska tj. sprawozdawczość o odpadach, sprawozdawczość w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, sprawozdanie: opłaty za korzystanie ze środowiska, raporty do KOBIZE, sprawozdania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach. Aby rzetelnie i profesjonalnie wykonywać obowiązki sprawozdawczości EURODIS korzysta z usług odpowiednich, profesjonalnych organizacji, które pomagają naszej firmie odpowiednio wypełniać w/w
  obowiązki.
 • KAMPANIE EDUKACYJNE, SZKOLENIA: EURODIS udziela się w ustawowym obowiązku edukacji ekologicznej poprzez kampanie edukacyjne prowadzone przez wyspecjalizowane w tym kierunku organizacje, uczestnictwo w festynach, piknikach, organizowanych tematycznych szkoleniach na temat ochrony środowiska.

Naszym celem w sprawie ochrony środowiska jest stałe doskonalenie pod względem edukacyjnym, aby zwiększać świadomość powagi potrzeby zadbania o nasze środowisko naturalne, wykorzystanie nowych technologii pozwalających oszczędzanie zasobów naturalnych środowiska, dbanie o środowisko dla dobra naszej planety, żeby działalność naszej firmy nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie środowiska dla przyszłych pokoleń.

KONTAKT

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy

Tel.: +48 52 384 01 42
Fax: + 48 52 384 57 47
Bezpłatny numer: 0 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl

2LOGO-ISO-9001